شرح خدمات پیاده سازی نظام آراستگی محیط کار( 5S) :
مراحل اجرایی :

هر سازمان برای حرکت در جهت بهبود بهره وری و کیفیت ، ناگریز است محیط و شرائط کاری لازم و مناسب را فراهم نموده و در این خصوص اقداماتی را صورت دهد .
اقداماتی که هدف از آنها مرتب سازی ، پاکیزه ساختن و سامان دادن محیط کاری و ایجاد و حفظ شرائط و انضباط لازم برای انجام بهینه کارهاست .
اقدامات مذکور تحت عنوان 5S که از اولین حروف واژه های ژاپنی ساماندهی (Seiri) ، نظم و ترتیب (Seiton) ، پاکیزه سازی (Seiso ) ، استاندارد سازی (Seiketsu) و فرهنگ سازی (Shitsuke) گرفته شده است . به کارگیری این پنج S در تمامی سطح سازمان می تواند نتایج چشمگیر به همراه داشته باشد که از آن جمله می توان به پیشگیری از حوادث ، کاهش میزان وقفه کار ، افزایش رضایت شغلی و انگیزش کارکنان ، افزایش رضایت مراجعین و تکریم ارباب رجوع و ایجاد جوی سالم تر در محیط کار اشاره نمود .
اصول 5S بر پیشگیری استوار بوده و همانطور که از دو S آخر برداشت می گردد ، استاندارد نمودن و نگهداری و فرهنگ سازی آراستگی محیط کار از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . اجرای 5S بر عهده کلیه پرسنل سازمان از بالاترین سطوح تا پائین ترین سطوح می باشد و مستلزم یک کارگروهی و تبدیل آن به یک رفتار و فرهنگ سازمانی می باشد .

برخی 5S را به خانه داری محل کار تعبیر می کنند که با توجه به فرهنگ غنی ما ایرانیان در خصوص اجرا و استقرار 5S را در سازمانها تسهیل می نماید :
 • مرحله اول :شناخت
  • شناخت وضع موجود سازمان بر اساس سیستم5Sوتعیین مغایرتها و عدم تطابقهای احتمالی و برآورد امکانات نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز .
  • مستند نمودن وضعیت موجود از طریق تهیه فیلم و عکس .
  • تهیه گزارش شناخت و ارائه گزارش .
 • مرحله دوم :آموزش و طراحی سیستم
  • تعیین کمیته راهبری و کمیته اجرایی5S .
  • آموزش کلیه پرسنل سازمان درخصوص آشنائی و مستند سازی 5S با توجه به پستهای سازمانی افراد سازمان .
  • همکاری و مشارکت با کمیته راهبری و اجرایی در زمینه طراحی و برنامه ریزی اجرا‎‎،تهیه روشهای اجرایی( ساماندهی ، نظم و ترتیب ، پاکیزه سازی ) و چک لیستهای مورد نیاز .
  • همکاری و مشارکت با کمیته راهبری و اجرایی در زمینه تهیه دستورالعمل های مورد نیاز .
 • مرحله سوم : استقرار و ممیزی
  • ارائه آموزش و همکاری در پیاده سازی مراحل 5S درکلیه واحدهای سازمان.
   • اجرای سیستم ساماندهی( Sاول ).
   • اجرای سیستم نظم و ترتیب( Sدوم ).
   • اجرای سیستم پاکیزه سازی( Sسوم ).
  • بازنگری و تکمیل دستورالعملها و رویه های مربوط به5S .
  • انجام ممیزی 5S در کل سازمان و تهیه فیلم وعکس از وضعیت تغییر یافته .
  • تهیه گزارش مقایسه ای.
  • همکاری در رفع عدم انطباقهای مشاهده شده در ممیزی.
  • برنامه ریزی وارائه آموزش های مختلف جهت فرهنگ سازی و نظارت پیگیری آن.
  • انجام ممیزی نهایی 5S و تهیه گزارش تصویری از وضعیت نهائی.
  • تهیه و ارائه گزارش نهائی و تطبیق شرائط نهایی با وضعیت اولیه .
شرح خدمات اجرائی جهت استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001:2000 :
موضوع :

عبارتست از ارائه خدمات آموزشی در جهت استقرار استاندارد بین المللی ISO9001:2000 تا مرحله اخذ گواهینامه ، و مراحل اجرایی آن به شرح زیرمی باشد :

فاز اول : شناخت
 • شناخت وضع موجود سازمان بر اساس استاندارد ISO9001:2000 و تعیین مغایرتها و عدم تطابقهای احتمالی و ارائه گزارش آن .
  فاز دوم : آموزش و طراحی سیستم
  • آموزش الزامات استاندارد ISO9001 و سایر آموزشهای مورد نیاز به مدیران کارشناسان و ، سرپرستان.مطابق جدول 1 .
  • تشکیل و توجیه اعضای کمیته راهبری ISO 9001 و کمیته های فرعی مربوطه و تعیین مسئولیتهای ایشان.
  • همکاری و مشارکت مشاوربا کارشناسان سازمان در زمینه طراحی یا اصلاح سیستمهای مورد نیاز و مستندسازی فرآیندها و روشهای اجرایی (Procedures) برای عناصر مشروحه زیر :
   • سیستم مدیریت کیفیت (شامل : الزامات عمومی و الزامات مربوط به مستندات)
   • مسئولیت مدیریت (شامل : تعهد مدیریت، مشتری محوری، خط مشی کیفیت، طرح ریزی، مسئولیت، اختیار و انتقال اطلاعات و بازنگری مدیریت)
   • مدیریت منابع (شامل : فراهم کردن منابع، منابع انسانی، زیر ساخت، محیط کار)
   • پدیدآوری محصول (شامل : طرح ریزی پدیدآوری محصول، فرآیندهای مرتبط با مشتری، طراحی و تکوین، خرید، تولید و ارائه خدمات، کنترل وسایل پایش و اندازه گیری)
   • اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و بهبود (شامل : کلیات، پایش و اندازه گیری، کنترل محصول نامنطبق، تحلیل داده ها و بهبود)
  • همکاری در تعریف و اجرای پروژه های بهبود مداوم با مشارکت کارشناسان و مدیران سازمان .
  • همکاری و مشارکت مشاوربا کارشناسان سازمان در زمینه تهیه و تدوین دستورالعملهای کاری (Work-instructions) و طرح کیفیت
  • تهیه نظام نامه کیفیت (Quality Manual) شامل :
   • تدوین خط مشی کیفیت (Quality Policy) سازمان
    فاز سوم : ممیزی
   • تعیین مسئولیتها، اختیارات و ارتباطات کاری کارکنان موثر بر کیفیت و نیز همکاری در تعیین و انتخاب نماینده مدیریت، ممیزان داخلی و تعیین جایگاه آنها در چارت سازمانی (در صورت نیاز)
   • تصویب نظام نامه کیفیت براساس عناصر استاندارد ISO 9001:2000
  • همکاری و مشارکت مشاوربا کارشناسان مدیران سازمان در زمینه استقرار نظام ممیزی داخلی
  • انجام پیش ممیزی (Pre-Audit) توسط مشاورو ممیزان داخلی سازمان بر روی نظام کیفیت و شناسایی مغایرتها و عدم تطابقهای احتمالی .
  • حضور در مرحله ممیزی نهایی (Final-Audit) که توسط شرکت CB (گواهی دهنده ) انجام خواهد شد و مشاورهمکاری لازم را در این زمینه با سازمان به منظور اخذ گواهینامه خواهد داشت .

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *